Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/1822/25023

TitleO aspecto de fases em português contemporâneo
Author(s)Barroso, Henrique
Issue date1997
PublisherFundación "pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa"
TypeConference paper
DescriptionSeparata de "Actas do XIX Congreso Internacional de Linguística e Filoloxía Románicas, Universidade de Santiago de Compostela, 1989 / ed. Ramón Lorenzo. - A Coruña : Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa", 1997. - Vol.1 : Lingüística teórica e lingüística sincrónica"
URIhttps://hdl.handle.net/1822/25023
Peer-Reviewedno
AccessOpen access
Appears in Collections:CEHUM - Artigos em livros de atas

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
O aspecto de fases em português contemporâneo.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open

Partilhe no FacebookPartilhe no TwitterPartilhe no DeliciousPartilhe no LinkedInPartilhe no DiggAdicionar ao Google BookmarksPartilhe no MySpacePartilhe no Orkut
Exporte no formato BibTex mendeley Exporte no formato Endnote Adicione ao seu ORCID