Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/1822/72236

TitleCartografías da narrativa galega contemporánea
Author(s)Núñez Sabarís, Xaquín
KeywordsNarrativa
Cartografías
Transmedia
Cultura galega
Issue date2020
PublisherGalaxia
Abstract(s)O thriller xacobeo, a novela policial e a narcoficción son os casos singulares a partir dos que Xaquín Núñez Sabarís efectúa un percorrido pola cartografía da narrativa galega actual. Expresados a través da literatura, as artes escénicas, o cinema e a televisión, e con localización específica en Compostela, Vigo e as Rías Baixas. Tres casos e tres escenarios nos que se enfoca o método trasmedial e cartográfico adoptado, co que se facilita a análise da transformación dunha cultura. O eixo temporal, que broslaba o relato da nación, trasládase ao espacial, fragmentado o espazo simbólico da representación en unidades maís atomizadas. A cidade actual recolle, en esencia, o legado da tradición narrativa para redeseñar a organización xeoliteraria da Galicia contemporánea.
TypeBook
DescriptionPremio Ramón Piñeiro de Ensaio
URIhttps://hdl.handle.net/1822/72236
ISBN978-84-9151-468-8
AccessRestricted access (Author)
Appears in Collections:CEHUM - Livros e Capítulos de Livros

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cartografías da narrativa galega contemporánea-EPUB.pdf
  Restricted access
676,7 kBAdobe PDFView/Open

Partilhe no FacebookPartilhe no TwitterPartilhe no DeliciousPartilhe no LinkedInPartilhe no DiggAdicionar ao Google BookmarksPartilhe no MySpacePartilhe no Orkut
Exporte no formato BibTex mendeley Exporte no formato Endnote Adicione ao seu ORCID