Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/1822/37523

TitleStakeholders and cooperation in higher education institutions
Other titlesZainteresowane strony oraz współpraca w instytucjach szkolnictwa wyższego
Rozwój regionalny i krajowy
Author(s)Marques, Ana Paula
Moreira, Rita
Ramos, Sandra Patrícia Rego
KeywordsHigher education
Entrepreneurial learning
Inter-organizational cooperation
Regional and national development
Szkolnictwo wyższe
Nauka przedsiębiorczości
Współpraca międzyorganizacyjna
Rozwój regionalny i krajowy
Issue date2015
PublisherWydziat Zarzadzania
JournalProblemy Zarzadzania
Abstract(s)ln the recent years, Portuguese Universities have diversified their strategies to promote entrepreneurial education among (under/post) graduates either through formal education or non-formal and informal activities. These activities are undertaken by different higher education stakeholders and key actors that may contribute to the construction of an entrepreneurial ecosystem and to raising the entrepreneurial spirit in (under/post) graduates. Therefore, it is possible to assume that the success of entrepreneurial learning can be related to the establishment of solid links and partnerships between higher education institutions, the government and the current labour market. From the ongoing project “Link.EES — Entrepreneurial Learrirg, Cooperation and the Labour Market: Good Practices in Higher Education” (POAT — ESF) we intend to contribute to the reflection regarding the added value of inter-organizational cooperation between the different entrepreneurial stakeholders involved in non-formal and informal learning in Portuguese Higher Education and the their impact on regional and national development.
W ostatnich latach uniwersytety w Portugalii zdywersyfikowały strategie propagowania nauki przedsiębiorczości wśród studentów studiów licencjackich i magisterskich – albo w ramach edukacji formalnej, albo w ramach zajęć pozaformalnych i nieformalnych. Działania te podejmują różne strony zainteresowane szkolnictwem wyższym i kluczowe podmioty, które mogą przyczyniać się do budowy ekosystemu przedsiębiorczości oraz pobudzania ducha przedsiębiorczości wśród studentów. Można zatem założyć, że powodzenie nauki przedsiębiorczości wiąże się z utworzeniem trwałych powiązań i partnerstw między instytucjami szkolnictwa wyższego, rządem i obecnym rynkiem pracy. Na podstawie bieżącego projektu “Link.EES – Entrepreneurial Learning, Cooperation and the Labour Market: Good Practices in Higher Education” (POAT – ESF) (Link.EES – Nauka przedsiębiorczości, współpraca i rynek pracy: dobre praktyki w szkolnictwie wyższym) zamierzamy przedstawić przemyślenia na temat wartości dodanej współpracy międzyorganizacyjnej między poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w pozaformalne i nieformalne uczenie się w ramach szkolnictwa wyższego w Portugalii oraz ich wpływu na rozwój regionalny i krajowy.
TypeArticle
URIhttps://hdl.handle.net/1822/37523
DOI10.7172/1644-9584.51.4
ISSN1644-9584
Peer-Reviewedyes
AccessOpen access
Appears in Collections:CICS-UMINHO - Artigos em Revistas Internacionais/Articles in International Journals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stakeholders and cooperation in Higher Education Institutions.pdf6,1 MBAdobe PDFView/Open

Partilhe no FacebookPartilhe no TwitterPartilhe no DeliciousPartilhe no LinkedInPartilhe no DiggAdicionar ao Google BookmarksPartilhe no MySpacePartilhe no Orkut
Exporte no formato BibTex mendeley Exporte no formato Endnote Adicione ao seu ORCID