Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/1822/63036

TitleMar Revolto, de Vidal Bolaño, nas interseccións da dramaturxia galega e portuguesa
Author(s)Núñez Sabarís, Xaquín
KeywordsIntercambio
Vidal Bolaño
Mar Revolto
Teatro
Galicia-Portugal
Issue date2018
PublisherUniversidade de Varsóvia. Instituto de Estudos Ibéricos e Iberoamericanos
Secretaría Xeral da Política Lingüística da Xunta de Galicia
CitationNúñez Sabarís, Xaquín (2018) “Mar Revolto, de Vidal Bolaño, nas interseccións da dramaturxia galega e portuguesa”. In Maria Boguszewicz, Ana Garrido González e Dolores Vilavedra Fernández (eds.). Identidade(s) e xénero(s) na cultura galega: unha achega interdisciplinaria. Varsovia: Instituto de Estudos Ibéricos e Iberoamericanos da Universidade de Varsovia / Secretaría Xeral da Política Lingüística da Xunta de Galicia, pp. 293-320 .
Abstract(s)Mar Revolto, estreada en 2001, é unha obra de Roberto Vidal Bolaño, dirixida polo dramaturgo portugués, José Martins, que nace dunha co-produción entre o Centro Dramático Galego e o Centro Dramático de Viana, como resultado do diálogo entre as compañías galegas e do norte de Portugal. Este artigo analiza o contexto de intercambio teatral galego-portugués, a temática escollida polo autor –o secuestro en 1961 do buque portugués Santa María (Santa Liberdade) por revolucionarios antifascistas galegos e portugueses, así como a literatura dramática de Vidal Bolaño, a partir do texto escénico de Mar Revolto.
TypeBook part
URIhttps://hdl.handle.net/1822/63036
ISBN978-83-65911-15-5
AccessOpen access
Appears in Collections:CEHUM - Livros e Capítulos de Livros

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018-Mar revolto.pdf262,55 kBAdobe PDFView/Open

Partilhe no FacebookPartilhe no TwitterPartilhe no DeliciousPartilhe no LinkedInPartilhe no DiggAdicionar ao Google BookmarksPartilhe no MySpacePartilhe no Orkut
Exporte no formato BibTex mendeley Exporte no formato Endnote Adicione ao seu ORCID