Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/1822/72108

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNúñez Sabarís, Xaquínpor
dc.date.accessioned2021-04-19T16:33:11Z-
dc.date.available2021-04-19T16:33:11Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2240-5437por
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1822/72108-
dc.description.abstractNos últimos anos o xénero negro acadou un notable alcance comercial e institucional na cultura galega, a través, sobre todo, de narrativas literarias. As novelas de Domingo Villar, Pedro Feijoo ou Francisco Castro conseguiron un considerable éxito comercial e contribuíron á popularización da narrativa de entretemento, con narracións de suspense. Todas elas seguen un recoñecible patrón, a partir dunha mesma cartografía literaria (Vigo e a súa contorna). Este artigo pretende, xa que logo, analizar a configuración da novela negra e a construción de xeografías literarias específicas, tendo en conta os mecanismos de mercado e institucionais no campo cultural galego e o comportamento intersistémico das obras que serán obxecto de estudo.por
dc.language.isoglgpor
dc.publisherUniversità degli Studi di Milano-
dc.rightsopenAccesspor
dc.subjectNarrativa galegapor
dc.subjectNovela negrapor
dc.subjectCampo literariopor
dc.subjectCampo literariopor
dc.subjectXeografías literariaspor
dc.titleVigo noir. Xeografías literarias e relacións intersistémicas na novela negra galegapor
dc.typearticlepor
dc.peerreviewedyespor
dc.relation.publisherversionhttps://riviste.unimi.it/index.php/tintas/article/view/11749por
oaire.citationStartPage105por
oaire.citationEndPage120por
oaire.citationIssue8por
dc.identifier.doi10.13130/2240-5437/11749por
dc.subject.fosHumanidades::Línguas e Literaturaspor
sdum.journalTintas: Quaderni di Letterature Iberiche e Iberoamericanepor
Appears in Collections:CEHUM - Artigos publicados em revistas

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-Vigo noir.pdf242,45 kBAdobe PDFView/Open

Partilhe no FacebookPartilhe no TwitterPartilhe no DeliciousPartilhe no LinkedInPartilhe no DiggAdicionar ao Google BookmarksPartilhe no MySpacePartilhe no Orkut
Exporte no formato BibTex mendeley Exporte no formato Endnote Adicione ao seu ORCID