Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/1822/72108

TitleVigo noir. Xeografías literarias e relacións intersistémicas na novela negra galega
Author(s)Núñez Sabarís, Xaquín
KeywordsNarrativa galega
Novela negra
Campo literario
Campo literario
Xeografías literarias
Issue date2019
PublisherUniversità degli Studi di Milano
JournalTintas: Quaderni di Letterature Iberiche e Iberoamericane
Abstract(s)Nos últimos anos o xénero negro acadou un notable alcance comercial e institucional na cultura galega, a través, sobre todo, de narrativas literarias. As novelas de Domingo Villar, Pedro Feijoo ou Francisco Castro conseguiron un considerable éxito comercial e contribuíron á popularización da narrativa de entretemento, con narracións de suspense. Todas elas seguen un recoñecible patrón, a partir dunha mesma cartografía literaria (Vigo e a súa contorna). Este artigo pretende, xa que logo, analizar a configuración da novela negra e a construción de xeografías literarias específicas, tendo en conta os mecanismos de mercado e institucionais no campo cultural galego e o comportamento intersistémico das obras que serán obxecto de estudo.
TypeArticle
URIhttps://hdl.handle.net/1822/72108
DOI10.13130/2240-5437/11749
ISSN2240-5437
Publisher versionhttps://riviste.unimi.it/index.php/tintas/article/view/11749
Peer-Reviewedyes
AccessOpen access
Appears in Collections:CEHUM - Artigos publicados em revistas

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-Vigo noir.pdf242,45 kBAdobe PDFView/Open

Partilhe no FacebookPartilhe no TwitterPartilhe no DeliciousPartilhe no LinkedInPartilhe no DiggAdicionar ao Google BookmarksPartilhe no MySpacePartilhe no Orkut
Exporte no formato BibTex mendeley Exporte no formato Endnote Adicione ao seu ORCID